วารสารวิจัย
วารสารวิจัย
 • วารสารการวิจัยการบริหารการพัฒนา ปี 7เล่ม 2
 • วารสารการวิจัยการบริหารการพัฒนา ปี 7เล่ม 1
 • วารสารการวิจัยการบริหารการพัฒนา ปี 6เล่ม 2
 • วารสารการวิจัยการบริหารการพัฒนา ปี 6เล่ม 1
 • วารสารการวิจัยการบริหารการพัฒนา ปี 5เล่ม 2
 • วารสารการวิจัยการบริหารการพัฒนา ปี 5เล่ม 1
 • วารสารการวิจัยการบริหารการพัฒนา ปี 4เล่ม 2
 • สวนสุนันทา
  ผู้ดูแลระบบ
  วารสารการวิจัยการบรหารการพัฒนา

  วารสารการวิจัยการบรหารการพัฒนา ISSN 1905-2219 ปีที่ 8
  ฉบับที่ 2 เดือน กรกฎาคม – ธันวาคม 2561


  ปกวารสาร PDF
  ส่วนหน้าวารสาร PDF
  บทบรรณาธิการ PDF
  สารบัญ (Content) PDF
  ตัวอย่างพิมพ์บทความ PDF
  แบบประเมิน PDF

  ปัจจัยสิ่งอำนวยควำมสะดวกของโฮมสเตย์ที่มีผลต่อควำมต้องกำรของนักท่องเที่ยวไทย
  ที่อำเภอเชียงคำน จังหวัดเลย
  Facility Factors of Homestay affecting on Thai Tourists at Chiang Khan Loei
   
  ดร. ชิตวร ลีละผลิน, ภัทรชนม์ รัชตะหิรัญ
  PDF
  ภาวะผู้นาการเปลี่ยนแปลงของผู้บริหารโรงเรียนขนาดเล็ก สังกัดสานักงานเขตพื้นที่
  การศึกษาประถมศึกษาพิษณุโลก เขต 3
  The Transformational Leadership of Small Administrators for
  Primary School under PHITSANULOK Educational Service Area office 3
   
  ดร. ณฐวัฒน์ พระงาม PDF
  สภาพแวดล้อมที่ทางานและกลยุทธ์ที่มีผลต่อความสาเร็จของธุรกิจการบิน Task Environment and Strategy Effect to Airlines Success  
  พ.ต.อ. ดร. นพดล บุรณนัฏ PDF
  ก้าวต่อไปของกฎหมายคุ้มครองผู้ถูกกระทาด้วยความรุนแรงในครอบครัว
  THE NEXT STEP OF THE LAW ON PROTECTION OF DOMESTIC VIOLENCE VICTIMS
   
  สุภัสสร ภู่เจริญศิลป์ PDF
  ความต้องการของคนรุ่นใหม่ในการเลือกซื้อที่อยู่อาศัยในอนาคต
  The Demand of New Generations to Purchase Their Future Living Spaces
   
  วัชระ บุนนาค, ชาญเดช เจริญวิริยะกุล PDF
  นโยบายด้านสิ่งแวดล้อมกับพฤติกรรมการใช้ผลิตภัณฑ์ที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมของประชาชนในเขตกรุงเทพมหานคร
  Environmental Policy and Usage Behavior on Environmentally Friendly Products of People in Bangkok Metropolis
   
  สุจิตรา จงสวัสดิ์, ดร.ชาญเดช, เจริญวิริยะกุล ดร.ปิยดา วงศ์วิวัฒน PDF
  เปรียบเทียบการคิดต้นทุนแบบดั้งเดิมและต้นทุนกิจกรรม
  A Comparison of Traditional Costing and Activity-based Costing
   
  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. สมบูรณ์ สารพัด PDF
  ความสาเร็จของนักธุรกิจซูเลียน
  The Success of the ZHULIAN Businessmen
   
  มาลินี บ้านรักสุขภาพ, พตอ. ดร นพดล บุรณนัฎ PDF
  การเสริมสร้างคุณธรรมทางการเมืองของสถาบันพลังจิตตานุภาพ The Enhancement Political Morality of Willpower Institute  
  จินดา ค้าวรรธนะกูล,สุรพล ราชภัณฑารักษ์ PDF
  รูปแบบที่เหมาะสมในการบริหารจัดการแรงงานสัมพันธ์ไทย-กัมพูชา
  The Appropriate Model for Managing Labour Relations: Thai-Cambodia
   
  ดร.อภิชา ระยับศรี, ณัฐมน น่านโพธิ์ศรี PDF
  กลยุทธ์และระบบงานที่มีผลต่อประสิทธิภาพในการให้บริการสายการบินต้นทุนต่่า
  Strategy and System Effect to Low Cost Airlines Efficiency
   
  ดร. พลอมร ธรรมประทีป, พ.ต.อ. ดร. นพดล บุรณนัฏ PDF
  พัฒนาการของนโยบายเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุในประเทศไทย: การเปรียบเทียบกระบวนการกาหนดนโยบายสาธารณะ
  Developing an Old-Age Allowance Policies in Thailand: A Comparative Study of Public Policy Making
   
  พรรณิภา อาษาภา, รศ.ดร.ทิพาพร พิมพิสุทธิ์
  รศ.ดร.ปิยะนุช เงินคล้าย, ดร.สุรพงษ์ มาลี
  PDF
  สมาชิก/Online
  ชื่อผู้ใช้
  รหัสผ่าน

  สวนสุนันทา
  ข่าวสารประชาสัมพันธ์
 • การประชุมสวนสุนันทาวิชาการระดับชาติ
 • สถาบันวิจัยฯ จัดหนัก ต้นเดือนพฤษภาคม
 • สถาบันวิจัยและพัฒนาขอความอนุเคราะห์
 • วารสารวิจัย
  วิทยาลัยสหเวชศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา

  Coppying 2017 มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา อาคาร 31 ชั้น 3 ถนนอู่ทองนอก เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร 10300