วารสารวิจัย
วารสารวิจัย
 • วารสารการวิจัยการบริหารการพัฒนา ปี 7เล่ม 2
 • วารสารการวิจัยการบริหารการพัฒนา ปี 7เล่ม 1
 • วารสารการวิจัยการบริหารการพัฒนา ปี 6เล่ม 2
 • วารสารการวิจัยการบริหารการพัฒนา ปี 6เล่ม 1
 • วารสารการวิจัยการบริหารการพัฒนา ปี 5เล่ม 2
 • วารสารการวิจัยการบริหารการพัฒนา ปี 5เล่ม 1
 • วารสารการวิจัยการบริหารการพัฒนา ปี 4เล่ม 2
 • สวนสุนันทา
  ผู้ดูแลระบบ
  วารสารการวิจัยการบรหารการพัฒนา

  วารสารการวิจัยการบรหารการพัฒนา ISSN 1905-2219 ปีที่ 8
  ฉบับที่ 1 เดือน มกราคม – มิถุนายน 2561


  ปกวารสาร PDF
  ส่วนหน้าวารสาร PDF
  บทบรรณาธิการ PDF
  สารบัญ (Content) PDF
  คำแนะนำการส่งรายงานวิจัยหรือบทความวิชาการ PDF
  ตัวอย่างพิมพ์บทความ PDF
  แบบประเมิน PDF

  การศึกษาเชิงกลยุทธ์ธุรกิจค้าส่ง อาหารแช่แข็งในพื้นที่ภาคอีสาน
  ของบริษัท พีมาร์ท ซุปเปอร์สโตร์ จากัด
  Strategic Study of Wholesale Business Frozen Foods in the Northeast of
  P.MART SUPERSTORE CO., LTD.
  PDF
  ญาณกร โท้ประยูร  
  รูปแบบการอยู่ร่วมกัน พุทธ คริสต์ อิสลาม ในพระประแดง จังหวัดสมุทรปราการ
  The pattern of Christian-Islamic coexistence in Phra Pradaeng, Samut Prakan
  PDF
  จักร์พงษ์ เปี่ยมเมตตา  
  ภาพลักษณ์ตราสินค้าที่มีอิทธิพลต่อการตัดสินใจซื้ออาหารแช่แข็งของผู้บริโภค
  ในกรุงเทพมหานคร
  Brand Image Affecting Buying Frozen Food of Consumer in Bangkok
  PDF
  วิทยาพล ธนวิศาลขจร์  
  ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการตัดสินใจซื้อผลิตภัณฑ์นมโคสดพร้อมดื่มของผู้บริโภค
  ในกรุงเทพมหานคร
  Factors Influencing Buying Behavior Towards Cow Liquid Milk Products
  of Consumer in Bangkok
  PDF
  อนิรุทธ์ ผ่องแผ้ว์  
  การวิเคราะห์ผลการดาเนินงานและแนวทางขับเคลื่อนนโยบายพัฒนาส้วมสาธารณะไทย
  An Analysis of an Outcome and Improvement Approach to
  Thailand’s Public Toilet Policy
  PDF
  สิทธิพร เขาอุ่น  
  รูปแบบการบริหารการประชาสัมพันธ์ในสถานศึกษาเอกชน ในเขตกรุงเทพมหานคร
  The Public Relations Management Model of Private School in Bangkok
  PDF
  เกรียงไกร สุพรรณ  
  ปัจจัยด้านเศรษฐกิจที่มีผลต่อการรับรู้ของประชาชนในการเป็นประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน
  Economic Factor Toward to People’s Perception Being a Member of
  ASEAN Economics Community
  PDF
  พ.ต.อ. ดร.นพดล บุรณนัฏ  
  ศักยภาพการท่องเที่ยวเมืองชายแดนเพื่อเชื่อมโยงการท่องเที่ยวในอนุภูมิภาคลุ่มแม่น้าโขง: มุกดาหาร-สะหวันนะเขต-กวางตรี
  The Potential of Border Tourism Cities to Create The Linkage of Greater Mekong Subregion: Mukdahan-Savannakhet-Quang Tri
  PDF
  ธนาวัฒน์ ปัทมฤทธิกุล  
  ประสิทธิผลในการจัดเก็บภาษีโรงเรือนในเขตเทศบาลตาบลบางเลนอาเภอบางใหญ่
  จังหวัดนนทบุรี
  The Effectiveness of Collecting Property Tax in Banglen Sub District Bangyai Nonthaburi Province
  PDF
  พ.อ. (พิเศษ) หญิง ปิยะวดี จินดาโชติ  
  การพัฒนาทรัพยากรการท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์ของจังหวัดปทุมธานี
  เพื่อรองรับนักท่องเที่ยวจากประชาคมอาเซียน
  Development of Creative Tourism Resources of Pathumthani Province to Accommodate ASEAN Tourists
  PDF
  รองศาสตราจารย์ ดร.วิทยา ชินบุตร  
  สาเหตุการขาดสอบของนักศึกษาระดับปริญญาตรี ส่วนกลาง มหาวิทยาลัยรามคาแหง
  Underlying causes of missing exams in the undergraduate students, Ramkhamhaeng University
  PDF
  นายศิวัช แย้มโสภี  
  รูปแบบสมรรถนะของผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตเศรษฐกิจพิเศษจังหวัดตราด
  Model of Competency of Administrators in Local Administrative Organization
  in Trat Province Special Economic Zone
  PDF
  รองศาสตราจารย์ ดร. วิทยา จิตนุพงศ์  
  สมาชิก/Online
  ชื่อผู้ใช้
  รหัสผ่าน

  สวนสุนันทา
  ข่าวสารประชาสัมพันธ์
 • การประชุมสวนสุนันทาวิชาการระดับชาติ
 • สถาบันวิจัยฯ จัดหนัก ต้นเดือนพฤษภาคม
 • สถาบันวิจัยและพัฒนาขอความอนุเคราะห์
 • วารสารวิจัย
  วิทยาลัยสหเวชศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา

  Coppying 2017 มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา อาคาร 31 ชั้น 3 ถนนอู่ทองนอก เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร 10300