วารสารวิจัย
วารสารวิจัย
 • วารสารการวิจัยการบริหารการพัฒนา ปี 7เล่ม 2
 • วารสารการวิจัยการบริหารการพัฒนา ปี 7เล่ม 1
 • วารสารการวิจัยการบริหารการพัฒนา ปี 6เล่ม 2
 • วารสารการวิจัยการบริหารการพัฒนา ปี 6เล่ม 1
 • วารสารการวิจัยการบริหารการพัฒนา ปี 5เล่ม 2
 • วารสารการวิจัยการบริหารการพัฒนา ปี 5เล่ม 1
 • วารสารการวิจัยการบริหารการพัฒนา ปี 4เล่ม 2
 • สวนสุนันทา
  ผู้ดูแลระบบ
  วารสารการวิจัยการบรหารการพัฒนา

  วารสารการวิจัยการบรหารการพัฒนา ISSN 1905-2219 ปีที่ 4
  ฉบับที่ 2 เดือน กรกฎาคม -ธันวาคม 2557


  ปกวารสาร PDF
  ส่วนหน้าวารสาร PDF
  บทบรรณาธิการ PDF
  สารบัญ (Content) PDF
  คำแนะนำการส่งรายงานวิจัยหรือบทความวิชาการ PDF
  ตัวอย่างพิมพ์บทความ PDF
  แบบประเมิน PDF

  การจัดการความรู้เพื่อพัฒนาคุณภาพการผลิตเส้นไหมหัตถกรรม
  Knowledge Management to Improve Quality of Silk Craft Production
  PDF
  จีระ บางแสง  
  ความต้องการใช้บริการธุรกิจสปาของผู้ใช้บริการสปาในเขต กรุงเทพมหานคร
  Demand for Spa Services in Bangkok Metropolis
  PDF
  วสมน บุญรุ่ง  
  การเปรียบเทียบผลสมั ฤทธทิ์ างการเรียนและเจตคติตอ่ การเรียน วิชาคณิตศาสตรข์ องนักเรียนชนั้ ประถมศึกษาปที 5 การ สอนโดยวิธีสอนแบบค้นพบโดยใช้เกมกับการสอนตามคู่มือครู
  A Comparison of Academic Achievement and Attitudes toward the Study of Mathematics of Level 5 Primary School Students on the Basis of Games and Teaching
  Methods Stipulated in the Teachers' Manual
  PDF
  สุธินันท์ สุทธิโภชน์  
  ความรู้ความสามารถด้านนวัตกรรม ประสิทธิภาพการทำงานของ ผู้ทำบัญชีและความสำเร็จของ ธุรกิจขนาดกลางหรือขนาดย่อมที่ จดทะเบียนในจังหวัดนครปฐม
  A Comparison of Academic Achievement and Attitudes toward the Study of Mathematics of Level 5 Primary School Students on the Basis of Games and Teaching
  Methods Stipulated in the Teachers' Manual
  PDF
  อรรถจิรา สงจันทร์  
  การศึกษาความพึงพอใจในการปฏิบัติงานของพนักงาน: กรณี อนันตราหัวหิน รีสอร์ท แอนด์ สปา จังหวัดประจวบคีรีขันธ์
  Employees' Job Satisfaction A Case Study of Anantara Hua Hin Resort & Spa, Prachuap Khirikhan
  PDF
  เกตุอัมพร ไชยนาพงษ์  
  สมาชิก/Online
  ชื่อผู้ใช้
  รหัสผ่าน

  สวนสุนันทา
  ข่าวสารประชาสัมพันธ์
 • การประชุมสวนสุนันทาวิชาการระดับชาติ
 • สถาบันวิจัยฯ จัดหนัก ต้นเดือนพฤษภาคม
 • สถาบันวิจัยและพัฒนาขอความอนุเคราะห์
 • วารสารวิจัย
  วิทยาลัยสหเวชศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา

  Coppying 2017 มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา อาคาร 31 ชั้น 3 ถนนอู่ทองนอก เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร 10300