วารสารวิจัย
วารสารวิจัย
 • วารสารการวิจัยการบริหารการพัฒนา ปี 7เล่ม 2
 • วารสารการวิจัยการบริหารการพัฒนา ปี 7เล่ม 1
 • วารสารการวิจัยการบริหารการพัฒนา ปี 6เล่ม 2
 • วารสารการวิจัยการบริหารการพัฒนา ปี 6เล่ม 1
 • วารสารการวิจัยการบริหารการพัฒนา ปี 5เล่ม 2
 • วารสารการวิจัยการบริหารการพัฒนา ปี 5เล่ม 1
 • วารสารการวิจัยการบริหารการพัฒนา ปี 4เล่ม 2
 • สวนสุนันทา
  ผู้ดูแลระบบ
  วารสารการวิจัยการบรหารการพัฒนา

  วารสารการวิจัยการบรหารการพัฒนา ISSN 1905-2219 ปีที่ 5
  ฉบับที่ 1 เดือน มกราคม -มิถุนายน 2558


  ปกวารสาร PDF
  ส่วนหน้าวารสาร PDF
  บทบรรณาธิการ PDF
  สารบัญ (Content) PDF
  คำแนะนำการส่งรายงานวิจัยหรือบทความวิชาการ PDF
  ตัวอย่างพิมพ์บทความ PDF
  แบบประเมิน PDF

  ปัจจัยที่ส่งผลต่อศักยภาพการแข่งขันของของผู้ผลิตชิ้นส่วนรถยนต์ในการ ผลิตแบบลีน
  Factors Affecting the Competitiveness of Automotives Parts Manufacturers
  in Lean Production for Productivity
  PDF
  พลเทพ พันธุ์ธนากุล  
  ปัจจัยเชิงสาเหตุที่ส่งผลต่อประสิทธิผลในการปฏิบัติงานของอาสาสมัคร ตำรวจบ้านในประเทศไทย
  Causal Factors Affecting the Effectiveness of Police Volunteers in Thailand
  PDF
  พลตำรวจตรี รมย์สิทธิ์ วีริยาสรร  
  การรวมกลุ่มประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน และการเตรียมความพร้อมในการ
  เป็นประชาคมอาเซียนของผู้ประกอบการและพนักงานของธุรกิจตัวแทนรับ จัดการขนสินค้า
  ASEAN Economic Community And prepare for the ASEAN
  community of entrepreneurs and employees of the agent handling the goods.
  PDF
  สุขกมล ทรัพย์ดีมงคล  
  สิทธิประโยชน์ด้านสวัสดิการสังคมของกระทรวงการพัฒนาสังคมและความ มั่นคงของมนุษย์
  The Benefits for Social Welfare of the Ministry of Social Development and Human Security
  PDF
  บุญส่ง ชเลธร  
  ปัจจัยที่ส่งผลต่อการเลือกใช้บริการการจัดประชุมและสัมมนา
  (MICE)
  ในธุรกิจโรงแรมและรีสอร์ท เครืออมารี
  Factors affecting the selection service of MICE for
  Hotels and Resorts in Amari Group
  PDF
  วรุฒ บินล่าเต๊ะ  
  การเสริมสร้างคุณภาพชีวิตคนทำงานในเขตบิ๊กล็อทแฟคตอรีแลนด์
  Enhancing the quality of life of people working in the BigLot Factory land
  PDF
  เปรมฤดี หงวนกระโทก  
  สมาชิก/Online
  ชื่อผู้ใช้
  รหัสผ่าน

  สวนสุนันทา
  ข่าวสารประชาสัมพันธ์
 • การประชุมสวนสุนันทาวิชาการระดับชาติ
 • สถาบันวิจัยฯ จัดหนัก ต้นเดือนพฤษภาคม
 • สถาบันวิจัยและพัฒนาขอความอนุเคราะห์
 • วารสารวิจัย
  วิทยาลัยสหเวชศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา

  Coppying 2017 มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา อาคาร 31 ชั้น 3 ถนนอู่ทองนอก เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร 10300