วารสารวิจัย
วารสารวิจัย
 • วารสารการวิจัยการบริหารการพัฒนา ปี 7เล่ม 2
 • วารสารการวิจัยการบริหารการพัฒนา ปี 7เล่ม 1
 • วารสารการวิจัยการบริหารการพัฒนา ปี 6เล่ม 2
 • วารสารการวิจัยการบริหารการพัฒนา ปี 6เล่ม 1
 • วารสารการวิจัยการบริหารการพัฒนา ปี 5เล่ม 2
 • วารสารการวิจัยการบริหารการพัฒนา ปี 5เล่ม 1
 • วารสารการวิจัยการบริหารการพัฒนา ปี 4เล่ม 2
 • สวนสุนันทา
  ผู้ดูแลระบบ
  วารสารการวิจัยการบรหารการพัฒนา

  วารสารการวิจัยการบรหารการพัฒนา ISSN 1905-2219 ปีที่ 5
  ฉบับที่ 2 เดือน กรกฎาคม -ธันวาคม 2558


  ปกวารสาร PDF
  ส่วนหน้าวารสาร PDF
  บทบรรณาธิการ PDF
  สารบัญ (Content) PDF
  คำแนะนำการส่งรายงานวิจัยหรือบทความวิชาการ PDF
  ตัวอย่างพิมพ์บทความ PDF
  แบบประเมิน PDF

  พฤติกรรมทางสังคมกับสุขภาพจิตของวัยรุ่นชายรักชาย
  Social Behavior on the Mental Health of Homosexual Male Adolescents
  PDF
  ไชโย นิธิอุบัติ  
  โมเดลความสัมพันธ์เชิงสาเหตุของแนวคิดทฤษฎีการเกิดวินัยในตนเอง
  The Causal Relationship Model of the Self-discipline theory
  PDF
  ชญรัธฐ์ อิ่มโสมนัสสกุล  
  ปัจจัยการตัดสินใจซื้อเสื้อผ้ากีฬาของผู้บริโภคในจังหวัดสระบุรี
  The Factor of Decision Making to Sportswear by Customers in Saraburi Province
  PDF
  ธนารักษ์ บุราณ  
  การพัฒนารูปแบบการองค์การที่มีสมรรถนะการทำงานสูงเพื่อรองรับการ
  เข้าสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน กรณีศึกษา องค์การบริหารส่วนจังหวัด สมุทรสงคราม
  A model for developing High Performance Organization enables to
  enter Asian Economic Community: Samutsongkram Provincial Administration Organization
  PDF
  วาณิชา โกวิทานนท์์ี  
  ความสำเร็จการนำนโยบายการจัดการการเลือกตั้งสมาชิกวุฒิสภา พ.ศ.
  2557 โดยคณะกรรมการการเลือกตั้ง จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ไปปฏิบัติ
  กรณีศึกษา: คณะกรรมการการเลือกตั้ง (กกต.) จังหวัดประจวบคีรีขันธ์
  The Affecting Factors of managing senator election Program
  Implementation 2557 B.E. Prachuap Khiri Khan Province
  PDF
  ดาบตำรวจ วุฒิพงษ์ คงมณี  
  ภาวะผู้นำของหัวหน้าสายตรวจสถานีตำรวจท่องเที่ยว 3 กองกำกับการ 1 กองบังคับการตำรวจท่องเที่ยว
  Leadership of Head of Tourist Police Station Travel 3, Police
  Division 1, Tourist Police Division
  PDF
  ร.ต.ท.วรกิจ วรรณสอน  
  สมาชิก/Online
  ชื่อผู้ใช้
  รหัสผ่าน

  สวนสุนันทา
  ข่าวสารประชาสัมพันธ์
 • การประชุมสวนสุนันทาวิชาการระดับชาติ
 • สถาบันวิจัยฯ จัดหนัก ต้นเดือนพฤษภาคม
 • สถาบันวิจัยและพัฒนาขอความอนุเคราะห์
 • วารสารวิจัย
  วิทยาลัยสหเวชศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา

  Coppying 2017 มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา อาคาร 31 ชั้น 3 ถนนอู่ทองนอก เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร 10300