วารสารวิจัย
วารสารวิจัย
 • วารสารการวิจัยการบริหารการพัฒนา ปี 7เล่ม 2
 • วารสารการวิจัยการบริหารการพัฒนา ปี 7เล่ม 1
 • วารสารการวิจัยการบริหารการพัฒนา ปี 6เล่ม 2
 • วารสารการวิจัยการบริหารการพัฒนา ปี 6เล่ม 1
 • วารสารการวิจัยการบริหารการพัฒนา ปี 5เล่ม 2
 • วารสารการวิจัยการบริหารการพัฒนา ปี 5เล่ม 1
 • วารสารการวิจัยการบริหารการพัฒนา ปี 4เล่ม 2
 • สวนสุนันทา
  ผู้ดูแลระบบ
  วารสารการวิจัยการบรหารการพัฒนา

  วารสารการวิจัยการบรหารการพัฒนา ISSN 1905-2219 ปีที่ 6
  ฉบับที่ 1 เดือน มกราคม -มิถุนายน 2559


  ปกวารสาร PDF
  ส่วนหน้าวารสาร PDF
  บทบรรณาธิการ PDF
  สารบัญ (Content) PDF
  คำแนะนำการส่งรายงานวิจัยหรือบทความวิชาการ PDF
  ตัวอย่างพิมพ์บทความ PDF
  แบบประเมิน PDF

  ระบบการจัดการสิ่งแวดล้อมของศูนย์ซ่อมและบำรุงรักษารถยนต์ มาตรฐานในประเทศไทย
  บุพปัจจัย และผลลัพธ์
  Environmental Management System of Standard Automobile Service Centers
  in Thailand Antecedents and Outcomes
  PDF
  วรศักดิ์ ทองศิริ  
  การควบคุมต้นทุนของผู้ประกอบธุรกิจรับเหมาก่อสร้างในจังหวัด มหาสารคาม
  Control Methods of the Construction Contractors in Mahasarakham Province
  PDF
  อัมภิกา ศรีบุญเรือง  
  ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อสมรรถนะของอาจารย์ประจำตามสัญญาจ้าง
  มหาวิทยาลัยราชภัฏเขตกรุงเทพมหานคร
  Factors Affecting Competency Contracted Permanent
  Teachers of
  Rajabhat Universities in Bangkok
  PDF
  รสสุคนธ์ ศุนาลัยิ  
  ปัจจัยที่ส่งผลต่อความผูกพันของลูกจ้างในองค์กรธุรกิจครอบครัว อุตสาหกรรมเซรามิก
  จังหวัดลำปาง
  Factors which affect the Employee Commitment in Family Business of
  Ceramic Industry in Lampang Province
  PDF
  ภัทริกา มณีพันธ์ี  
  ความพึงพอใจของผใช้บริการโรงแรมระดับ 5 ดาว เซ็นทาราแก รนด์ และ บางกอกคอนเวนชั่นเซ็นเตอร์ เซ็นทรัลเวิลด์
  Satisfaction of Service Consumers of 5 Star Hotel at Centara Grand and
  Bangkok Convention Centre at Central World
  PDF
  ปราเมศร์ อุณหปาณี  
  ความสำเร็จของการป้องกันและปราบปรามการแพร่ระบาดของยา เสพติดในพื้นที่จังหวัดศรีสะเกษ
  The Success of Preventing and Suppressing the Spread of Narcotics in
  Sisaket Province
  PDF
  พันตำรวจโท เสกสรรค์ อุทโท  
  ความคิดเห็นของนักท่องเที่ยวต่อปัจจัยที่ส่งผลต่อการท่องเที่ยวเชิง นิเวศ หัวหิน ซาฟารี แอนด์ แอทเวนเจอร์ พาร์ค จังหวัด ประจวบคีรีขันธ์
  Tourists' Opinion toward Factors Affecting Ecotourism of Hua Hin Safari and Adventure Park, Prachuap Khiri KhanProvince
  PDF
  แวณรัฐ เทพวัลย์  
  ความคิดเห็นของบุคลากรองค์การบริหารส่วนตำบล ต่อการพัฒนา บุคลากรสังกัดองค์การบริหารส่วนตำบล ในเขตอำเภอเมือง อ่างทอง จังหวัดอ่างทอง
  Opinions of Tambon Administrative Organization personnel.
  To develop personnel under sub-district administration organization. In Ang Thong district. Ang Thong
  PDF
  ปุณณดา อาดัม  
  สมาชิก/Online
  ชื่อผู้ใช้
  รหัสผ่าน

  สวนสุนันทา
  ข่าวสารประชาสัมพันธ์
 • การประชุมสวนสุนันทาวิชาการระดับชาติ
 • สถาบันวิจัยฯ จัดหนัก ต้นเดือนพฤษภาคม
 • สถาบันวิจัยและพัฒนาขอความอนุเคราะห์
 • วารสารวิจัย
  วิทยาลัยสหเวชศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา

  Coppying 2017 มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา อาคาร 31 ชั้น 3 ถนนอู่ทองนอก เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร 10300