วารสารวิจัย
วารสารวิจัย
 • วารสารการวิจัยการบริหารการพัฒนา ปี 7เล่ม 2
 • วารสารการวิจัยการบริหารการพัฒนา ปี 7เล่ม 1
 • วารสารการวิจัยการบริหารการพัฒนา ปี 6เล่ม 2
 • วารสารการวิจัยการบริหารการพัฒนา ปี 6เล่ม 1
 • วารสารการวิจัยการบริหารการพัฒนา ปี 5เล่ม 2
 • วารสารการวิจัยการบริหารการพัฒนา ปี 5เล่ม 1
 • วารสารการวิจัยการบริหารการพัฒนา ปี 4เล่ม 2
 • สวนสุนันทา
  ผู้ดูแลระบบ
  วารสารการวิจัยการบรหารการพัฒนา

  วารสารการวิจัยการบรหารการพัฒนา ISSN 1905-2219 ปีที่ 6
  ฉบับที่ 2 เดือน กรกฎาคม -ธันวาคม 2559


  ปกวารสาร PDF
  ส่วนหน้าวารสาร PDF
  บทบรรณาธิการ PDF
  สารบัญ (Content) PDF
  คำแนะนำการส่งรายงานวิจัยหรือบทความวิชาการ PDF
  ตัวอย่างพิมพ์บทความ PDF
  แบบประเมิน PDF

  การเชี่อมโยงการศึกษาโดยครอบครัวกับโรงเรียนและผลสมั ฤทธิ์ ทางการเรียนของ เด็กระดับการศึกษาขนั้ พนื้ ฐาน
  The Connection of Homeschool and School, and the Achievement of Students at the Basic Education Level
  PDF
  สุมาลี มีพงษ์  
  อิทธิพลการค้าชายแดน ความกลมกลืนทางวัฒนธรรม และนโยบาย ภาครัฐ (ด้านการส่งเสริม การค้าชายแดน และวัฒนธรรม) ที่ส่งผลต่อวิถีชีวิตของประชาชนใน ชุมชนชายแดน
  Influence of Border Trade Cultural Assimilation and Public Policy (Border Trade and Cultural Encouragement) Affecting the Pattern of Life on People in the Border Community
  PDF
  ชีวิต สารพัตร  
  ความพร้อม สิทธิประโยชน์ และความเสี่ยงในการปฏิบัติงานที่มีผลต่อ คุณภาพชีวิต ในการปฏิบัติงานของ ทหารบกในสามจังหวัดชายแดนภาคใต้
  The Working Readiness, Benefits and Risks Affecting The Quality of Soldiers' Working Life in three Border Provinces in Southern Thailand
  PDF
  ปิยะวดี จินดาโชติ  
  ปัจจัยที่มีผลต่อการจัดการทรัพยากรการท่องเที่ยวอำเภอชะอำ จังหวัดเพชรบุรี กรณีศึกษา: เทศบาลเมืองชะอำ
  Affecting Factors of Tourism Resources Managerial capabilities of Chaam town Municipality
  PDF
  ภุชงค์ แย้มพริบพรี  
  การประเมินประสทิ ธิภาพกลยทุ ธก์ ารสอื่ สารเพอื่ การจัดการความ ขัดแย้งในองค์การราชการ:
  กรณีศึกษา องค์การราชการแห่งหนึ่ง
  Performance Evaluation of Communication Strategies in Coping with Discrepancy
  in Organization: A Case Study: A Bureaucratic Organiza
  PDF
  พินิตา แก้วจิตคงทอง  
  ประสิทธิผลการปฏิบัติงานของบุคลากรสายสนับสนุนวิชาการสำนัก เทคโนโลยีการศึกษา
  มหาวิทยาลัยรามคำแหง
  The Effectiveness of the Work of Academic Support Personnel, Bureau of Educational Technology Ramkhamhaeng university
  PDF
  อาณัฐ พรหมอ่อน  
  ปัจจัยที่มีผลต่อประสิทธิผลของการนำนโยบายการจัดการแก้ปัญหา การป้องกันการแพร่ระบาด
  และปราบปรามยาเสพติดในสถาบันอุดมศึกษาไปปฏิบัติในจังหวัด ประจวบคีรีขันธ์
  Affecting Factors of the Effectiveness of Prevention and Enforcement of Drugs
  and Narcotics wide Spread Policy Implementation in Higher Education
  Institutions in Prachuapkirikhan Province
  PDF
  จารุจน์ ฤทธิไกร  
  ประสิทธิผลการบริหารจัดการขยะและเทคโนโลยีที่เหมาะสมโดย
  ประชาชนมีส่วนร่วมขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจังหวัด สุพรรณบุรี
  Effectiveness Management and Appropriate Technologies,
  Community Envelopment of Local Government Suphanburi
  PDF
  กีรติวรรณ กัลยาณมิตร  
  สมาชิก/Online
  ชื่อผู้ใช้
  รหัสผ่าน

  สวนสุนันทา
  ข่าวสารประชาสัมพันธ์
 • การประชุมสวนสุนันทาวิชาการระดับชาติ
 • สถาบันวิจัยฯ จัดหนัก ต้นเดือนพฤษภาคม
 • สถาบันวิจัยและพัฒนาขอความอนุเคราะห์
 • วารสารวิจัย
  วิทยาลัยสหเวชศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา

  Coppying 2017 มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา อาคาร 31 ชั้น 3 ถนนอู่ทองนอก เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร 10300