วารสารวิจัย
วารสารวิจัย
 • วารสารการวิจัยการบริหารการพัฒนา ปี 7เล่ม 2
 • วารสารการวิจัยการบริหารการพัฒนา ปี 7เล่ม 1
 • วารสารการวิจัยการบริหารการพัฒนา ปี 6เล่ม 2
 • วารสารการวิจัยการบริหารการพัฒนา ปี 6เล่ม 1
 • วารสารการวิจัยการบริหารการพัฒนา ปี 5เล่ม 2
 • วารสารการวิจัยการบริหารการพัฒนา ปี 5เล่ม 1
 • วารสารการวิจัยการบริหารการพัฒนา ปี 4เล่ม 2
 • สวนสุนันทา
  ผู้ดูแลระบบ
  วารสารการวิจัยการบรหารการพัฒนา

  วารสารการวิจัยการบรหารการพัฒนา ISSN 1905-2219 ปีที่ 7
  ฉบับที่ 1เดือน มกราคม - มิถุนายน 2560


  ปกวารสาร PDF
  ส่วนหน้าวารสาร PDF
  บทบรรณาธิการ PDF
  สารบัญ (Content) PDF
  คำแนะนำการส่งรายงานวิจัยหรือบทความวิชาการ PDF
  ตัวอย่างพิมพ์บทความ PDF
  แบบประเมิน PDF

  การพัฒนาเมืองน่าอยู่โดยกระบวนการเรียนรู้แบบมีส่วนร่วม: เทศบาลเมืองลพบุรี จังหวัดลพบุรี
  The Development of Healthy City With Participatory Learning
  Process: Lopburi Municipality Lopburi Province
  PDF
  สันติศักดิ์ กองสุทธิ์ใจ  
  ภาวะผู้นำสำหรับนักศึกษา คณะศึกษาศาสตร์ สถาบันการพลศึกษา
  Leadership of Students at Faculty of Education, Institute of Physical Education
  PDF
  วรันธร เฉลิมโฉมิ์  
  อิทธิพลภาวะผนู้ ำ แรงจูงใจ ความผูกพันตอ่ องคก์ ร และ ความสามารถเชาว์ปัญญาที่มีต่อการปฏิบัติตามจรรยาข้าราชการ ราชทัณฑข์ องเจา้ หนา้ ทรี่ าชทัณฑใ์ นเรือนจำกลางบางขวาง
  Influences of Leadership Motivation Organization Engagement and Intelligence on the Correctional Officer's Compliance in Bangkwang Central Prison
  PDF
  วรดา วสันต์นันทสิริ  
  บุพปัจจัยทางการเมืองและอำนาจฝ่ายบริหารที่มีต่อผลการปฏิบัติงานของนายกเทศมนตรีที่มาจากการเลือกตั้งโดยตรง: กรณีศึกษาจังหวัด ลำปาง
  Political Antecedents and Administrative Power Effecting the Work Performance of Direct-elected Mayor: A case Study at Lampang Province
  PDF
  กิตติภูมิ นามวงค์  
  บุพปจั จยั ของความพรอ้ มในการจัดการศึกษาขนั้ พนื้ ฐานเพอื่ รองรับ การถ่ายโอนสถานศึกษาจากกระทรวงศึกษาธิการ
  The Antecedents of Readiness in Basic Education Management for Transferring Schools from the Ministry of Education
  PDF
  ศรีพงษ์ บุตรงามดี  
  ความสามารถด้านการแข่งขันในอุตสาหกรรมไมซ์ของประเทศไทย
  Competitiveness in the MICE Industry of Thailand
  PDF
  เยาวลกั ษณ ์ ชาวบา้ นโพธิ์  
  ปัจจัยแห่งความสำเร็จของการนำนโยบายการดำเนินงานสวัสดิการ สังคมผู้สูงอายุไปปฏิบัติ: กรณีศึกษาองค์การบริหารส่วนตำบลดอน ยาง อำเภอเมือง จังหวัดเพชรบุรี
  Affecting factors of social welfare for the elder Policy Implementation: Donyang Tambon Administration Organization Muang District Phetchaburi Province
  PDF
  พิชญ์กานต์ ปรีเปรม  
  บทบาทและการสื่อสารทางการเมืองของศูนย์อำนวยการบริหาร จังหวัดชายแดนภาคใต้ในการแก้ไขปัญหาการก่อความไม่สงบจังหวัดชายแดนภาคใต้
  The Role and Political Communication of the Southern Boarder Provinces Administrative Centre in Handling the Restive Southern Boarder Provinces
  PDF
  ธันยนันท์ จันทร์ทรงพล  
  การศึกษาความสัมพันธร์ ะหวา่ งภาวะผนู้ ำการเปลยี่ นแปลง กับประสิทธิผลการปฏิบัติงานของ ผู้บริหารระดับต้นในบริษัทเอกชนแห่ง หนึ่ง
  A Study of Association between Change Leadership and Junior Executive's Performance in a Private Organization
  PDF
  พรชิตา จันทรสาขา  
  ความสำเร็จของการนำนโยบายการอำนวยการจราจรไปปฏิบัติใน พื้นที่รอยต่อภาคกลางตอนล่าง
  และภาคใต้ตอนบนเพื่อรองรับกับการเข้าสู่ประชาคมเศรษฐกิจ อาเซียน
  A Success of the Implementation of Traffic Management Policy to the Suture of Lower Central and Upper Southern Thailand in Entering the ASEAN Economics Community (AEC)
  PDF
  ด.ต. อุกฤษฏ์ บุปผาชาติ  
  สมาชิก/Online
  ชื่อผู้ใช้
  รหัสผ่าน

  สวนสุนันทา
  ข่าวสารประชาสัมพันธ์
 • การประชุมสวนสุนันทาวิชาการระดับชาติ
 • สถาบันวิจัยฯ จัดหนัก ต้นเดือนพฤษภาคม
 • สถาบันวิจัยและพัฒนาขอความอนุเคราะห์
 • วารสารวิจัย
  วิทยาลัยสหเวชศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา

  Coppying 2017 มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา อาคาร 31 ชั้น 3 ถนนอู่ทองนอก เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร 10300