วารสารวิจัย
วารสารวิจัย
 • วารสารการวิจัยการบริหารการพัฒนา ปี 7เล่ม 2
 • วารสารการวิจัยการบริหารการพัฒนา ปี 7เล่ม 1
 • วารสารการวิจัยการบริหารการพัฒนา ปี 6เล่ม 2
 • วารสารการวิจัยการบริหารการพัฒนา ปี 6เล่ม 1
 • วารสารการวิจัยการบริหารการพัฒนา ปี 5เล่ม 2
 • วารสารการวิจัยการบริหารการพัฒนา ปี 5เล่ม 1
 • วารสารการวิจัยการบริหารการพัฒนา ปี 4เล่ม 2
 • สวนสุนันทา
  ผู้ดูแลระบบ
  วารสารการวิจัยการบรหารการพัฒนา

  วารสารการวิจัยการบรหารการพัฒนา ISSN 1905-2219 ปีที่ 9
  ฉบับที่ 1 เดือน มกราคม – มิถุนายน 2562


  ปกวารสาร PDF
  ส่วนหน้าวารสาร PDF
  บทบรรณาธิการ PDF
  สารบัญ (Content) PDF
  ตัวอย่างพิมพ์บทความ PDF
  คำแนะนำกำรส่งบทควำม PDF

  การศึกษาส่วนประสมทางการตลาดของสินค้าในถนนคนเดินจังหวัดพิษณุโลก
  The Marketing Mix Factors of Product at Walking Street
  in Phitsanulok Province
   
  ณฐวัฒน์ พระงาม
  PDF
  ความพึงพอใจของประชาชนในการรวมตัวเป็นประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน
  Thai People’s Satisfaction Being a Member of Asian Economics Community
   
  พ.ต.อ. ดร. นพดล บุรณนัฏ, ดร. อนุกูล แพรไพศาล, ดร. ไพบูลย์ บุณยเกียรติ, PDF
  การส่งเสริมการตลาดในการพัฒนาการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมของจังหวัดนครราชสีมา
  Marketing promotion of cultural tourism development in
  Nakhon Ratchasima Province
   
  วัลย์ลิกา เจริญศิลป์1, เสรี วงษ์มณฑา PDF
  กระบวนทัศน์ใหม่ด้านนโยบายทางการศึกษากับการพัฒนาครูเด็กปฐมวัย ในศตวรรษที่ 21
  A new paradigm of education policy to the development of early childhood teachers In the 21 centuries
   
  กรจักร สุขลิ้ม์ PDF
  ปัจจัยที่ส่งผลต่อการบริหารจัดการธุรกิจฟิตเนสในเขตพื้นที่ลาดกระบัง Influencing Factors of Fitness Business Management in LAT KRABANG Area  
  อรไท ชั้วเจริญ1, พรมนัส สิริธรังศรี2, กิตติ ชุณหศรีวงศ์3 PDF
  สมรรถนะของครูในสถาบันอาชีวศึกษาตามกรอบมาตรฐานความรู้ และทักษะวิชาชีพ
  The Competencies of Teachers at Vocational Institution as Based on Professional Skills and Framework of Knowledge Standards
   
  สนุ่น มีเพชร PDF
  พัฒนาการความเสมอภาคทางการเมืองของสตรีในสังคมไทย พ.ศ. 2510 - 2560
  The Development of Political Equality for Women in Thai Society from 1967 to 2017
   
  สุจิตรา ทรงมัจฉา PDF
  ปัจจัยที่ส่งผลต่อราคาน้ามันปาล์มในประเทศไทย ปี 2560
  Factors that affect price of palm oil in Thailand 2017
   
  อุทิศ ฉัตรสิรภพ PDF
  การจัดการเปลี่ยนแปลงในยุคโลกาภิวัตน์กับอุตสาหกรรม 4.0 บ. ลีน่า(ประเทศไทย) จากัด
  Chang Management in The Age of Globalization with Industry 4.0 Lena Company (Thailand) Limited
   
  ขจรศักดิ์ ศักดาพงศานุรักษ์ PDF
  การวางแผนกลยุทธ์บริหารสถานศึกษาเอกชนระดับปฐมวัยในจังหวัดตรัง
  Strategic Planning Private Early Childhood Education Administration Level
  in Trang Province
   
  กิจภัทร สุขลิ้ม PDF
  ความอิสระทางการเมืองของการเมืองท้องถิ่นในจังหวัดแพร่
  Political Autonomy of Local Politics in PHRAE Province
   
  กุลชาติ วุฒิไกรวณิชย์ PDF
  ที่มาของเงินทุนสนับสนุนพรรคการเมืองและขบวนการเคลื่อนไหวทางการเมือง
  ในประเทศไทย ระหว่างปี พ.ศ. 2548 -2557
  Monetary sources of political party and political mob
  in Thailand during B.E. 2548-2557
   
  ศุภชัย ผุยแก้วคา PDF
  ประสิทธิผลโรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษา สังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานนทบุรี เขต 2
  Effectiveness of Education Expansion School under the Office of
  Nonthaburi Primary Educational Service Area 2
   
  สุมิตรา บินทสูตร PDF
  ความผูกพันต่อองค์กรของข้าราชการครูในสถานศึกษา สังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาฉะเชิงเทราเขต 2
  Organizational Commitment of The Officials Educational at Chachoengsao Primary Education Service Area Office 2
   
  ชมบวร เซ็นทองหลาง, ดร.กัญญ์รัชการย์ นิลวรรณ PDF
  สมาชิก/Online
  ชื่อผู้ใช้
  รหัสผ่าน

  สวนสุนันทา
  ข่าวสารประชาสัมพันธ์
 • การประชุมสวนสุนันทาวิชาการระดับชาติ
 • สถาบันวิจัยฯ จัดหนัก ต้นเดือนพฤษภาคม
 • สถาบันวิจัยและพัฒนาขอความอนุเคราะห์
 • วารสารวิจัย
  วิทยาลัยสหเวชศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา

  Coppying 2017 มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา อาคาร 31 ชั้น 3 ถนนอู่ทองนอก เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร 10300