วารสารวิจัย
วารสารวิจัย
 • วารสารการวิจัยการบริหารการพัฒนา ปี 7เล่ม 2
 • วารสารการวิจัยการบริหารการพัฒนา ปี 7เล่ม 1
 • วารสารการวิจัยการบริหารการพัฒนา ปี 6เล่ม 2
 • วารสารการวิจัยการบริหารการพัฒนา ปี 6เล่ม 1
 • วารสารการวิจัยการบริหารการพัฒนา ปี 5เล่ม 2
 • วารสารการวิจัยการบริหารการพัฒนา ปี 5เล่ม 1
 • วารสารการวิจัยการบริหารการพัฒนา ปี 4เล่ม 2
 • สวนสุนันทา
  ผู้ดูแลระบบ
  วารสารการวิจัยการบรหารการพัฒนา

  วารสารการวิจัยการบรหารการพัฒนา ISSN 1905-2219 ปีที่ 7
  ฉบับที่ 2 เดือน กรกฎาคม - ธันวาคม 2560


  ปกวารสาร PDF
  ส่วนหน้าวารสาร PDF
  บทบรรณาธิการ PDF
  สารบัญ (Content) PDF
  คำแนะนำการส่งรายงานวิจัยหรือบทความวิชาการ PDF
  ตัวอย่างพิมพ์บทความ PDF
  แบบประเมิน PDF

  การมีส่วนร่วมทางการเมือง และวัฒนธรรมทางการเมือง ที่ส่งผลต่อ ประสิทธิผลของ การเข้าสู่เส้นทางการเมืองของสตรี
  Political Participation and Political Culture Affecting the
  Effectiveness of Women's Entries into Politics
  PDF
  ศิริพร ปิ่นล่ม  
  ความสัมพันธ์ระหว่างองค์ประกอบที่ส่งผลต่อกลยุทธ์การบริหารการพัฒนาองค์กรสมัยใหม่
  ที่พักอาศัยแบบอาคารชุด เพื่อก้าวเข้าสู่ประชาคมอาเซียน
  The Relationship among Factors Affecting the Strategies for Development Administration of Modern Apartments for Entering the ASEAN Community
  PDF
  บุญศรี สุธีรชัย  
  ปัจจัยของนโยบายส่งเสริมจากภาครัฐบาลที่มีผลต่อการพัฒนาแผน ยุทธศาสตร์ การค้าชายแดนไทย-สปป.ลาว
  The Factors of Government Promotion Policy Affecting the Development of
  the Strategic Plan for Border Trade between Thailand and Lao PDR
  PDF
  ฉัฐมณฑน์ ทองสมจิตติ์  
  อิทธิพลของความเปน็ ธรรมทรีั่บรู้ และความคาดหวังของผบู้ ริโภค ทมีี่ผลตอ่ ประสิทธิผลในการคมุ้ ครองผบู้ ริโภค
  The Influence of Perceived Justice and Consumer Expectations Affecting
  on Effectiveness of Consumer Protection
  PDF
  ธชะนัน วงศ์ปัน  
  ปัจจัยการบริหารจัดการกองทุนสวัสดิการจังหวัดชัยนาทสู่ความ ยั่งยืน
  Factors to Sustainable Chai Nat Community Fund Management
  PDF
  จรรยา กลัดล้อม  
  การศึกษาความสามารถในการบริหารงานคลังท้องถิ่น: เทศบาล ตำบลหัวสะพาน อำเภอเมือง จังหวัดเพชรบุรี
  The Study of Huasaphan Sub-district Municipality Fiscal Managerial Capacities, Maung District, Phetchaburi Province
  PDF
  ดุจฤทัย สอาดนัก  
  การศึกษาความเป็นธรรมาภิบาลขององค์การบริหารส่วนตำบล อำเภอหัวหิน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์
  A Study of Good Governance of Subdistrict Administrative Organizations in Hua Hin District, Prachuap Khiri Khan Province
  PDF
  รอ้ ยตำรวจโทปรีชา เปลง่ ภู่  
  การประเมินประสิทธิภาพกลยุทธ์การสื่อสารเพื่อการจัดการความ ขัดแย้งในองค์การราชการ:
  กรณีศึกษา องค์การราชการแห่งหนึ่ง
  Performance Evaluation of Communication Strategies in Coping with Discrepancy in Organization: A Case Study: A Bureaucratic Organization
  PDF
  ทายาท ชมเชย  
  การศึกษาความสัมพันธร์ ะหวา่ งภาวะผนู้ ำการเปลยี่ นแปลง กับ ประสิทธิผลการปฏิบัติงาน ของผบู้ ริหารระดับตน้ ในบริษัทเอกชนแหง่ หนงึ่
  A Study of Association between Change Leadership and Junior Executive's Performance in a Private Organization
  PDF
  เยาวลักษณ์ ชาวบ้านโพธิ์  
  ความสำเร็จของการอำนวยความปลอดภัยแก่นักท่องเที่ยวในเขต เทศบาลเมืองหัวหิน ของสถานีตำรวจท่องเที่ยว 7 (หัวหิน)
  The Success of Prevention and Protection of Tourists performed by 7th Tourist Police Station in Hua Hin Municipality
  PDF
  บุศรินทร์ แก้วประดิษฐ์  
  สมาชิก/Online
  ชื่อผู้ใช้
  รหัสผ่าน

  สวนสุนันทา
  ข่าวสารประชาสัมพันธ์
 • การประชุมสวนสุนันทาวิชาการระดับชาติ
 • สถาบันวิจัยฯ จัดหนัก ต้นเดือนพฤษภาคม
 • สถาบันวิจัยและพัฒนาขอความอนุเคราะห์
 • วารสารวิจัย
  วิทยาลัยสหเวชศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา

  Coppying 2017 มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา อาคาร 31 ชั้น 3 ถนนอู่ทองนอก เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร 10300