วารสารวิจัย
วารสารวิจัย
 • วารสารการวิจัยการบริหารการพัฒนา ปี 9 เล่ม 2
 • วารสารการวิจัยการบริหารการพัฒนา ปี 9 เล่ม 1
 • วารสารการวิจัยการบริหารการพัฒนา ปี 8 เล่ม 2
 • วารสารการวิจัยการบริหารการพัฒนา ปี 8 เล่ม 1
 • วารสารการวิจัยการบริหารการพัฒนา ปี 7เล่ม 2
 • วารสารการวิจัยการบริหารการพัฒนา ปี 7เล่ม 1
 • วารสารการวิจัยการบริหารการพัฒนา ปี 6เล่ม 2
 • วารสารการวิจัยการบริหารการพัฒนา ปี 6เล่ม 1
 • วารสารการวิจัยการบริหารการพัฒนา ปี 5เล่ม 2
 • วารสารการวิจัยการบริหารการพัฒนา ปี 5เล่ม 1
 • วารสารการวิจัยการบริหารการพัฒนา ปี 4เล่ม 2
 • สวนสุนันทา
  ผู้ดูแลระบบ

  วารสารการวิจัยการบริหารการพัฒนาจัดทำขึ้นโดยมีวัตถุประสงค์ของการจัดทำวารสารเพื่อเป็นสื่อการแลกเปลี่ยนและเผยแพร่ผลงานวิจัยและบทความทางวิชาการของอาจารย์ นักวิชาการ และนักศึกษาทั้งภายในและภายนอกมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา และมีความตั้งใจที่จะนำวารสารการวิจัยการบริหารการพัฒนา ขอเข้ารับรองมาตรฐานไปยังศูนย์ดัชนีการอ้างอิงวารสารไทย(Thai–Journal Citation Index Centre: TCI) ดังนั้น ในการจัดทำวารสารดังกล่าวให้ได้คุณภาพและมาตรฐานตามตัวชี้วัดที่ถูกต้องตามเกณฑ์มาตรฐานที่ทางศูนย์ดัชนีการอ้างอิงวารสารไทย (TCI) ได้กำหนดไว้ทางกองบรรณาธิการมีกระบวนการจัดทำวารสารตั้งแต่การรับบทความผ่านการกลั่นกรองจากกองบรรณาธิการคัดเลือกผู้ทรงคุณวุฒิที่มีความรู้ความเชี่ยวชาญในแต่ละสาขาที่เกี่ยวข้องที่จะพิจารณาบทความแต่ละบทความ
  วารสารการวิจัยการบริหารการพัฒนา ขอขอบคุณผู้เขียนบทความทุกท่านที่ให้ความสนใจส่งบทความมาลงตีพิมพ์เผยแพร่ ผู้ทรงคุณวุฒิทุกท่านที่ได้เสียสละเวลาในการพิจารณาและให้ข้อเสนอแนะ อันจะเป็นประโยชน์ในการพัฒนาและปรับปรุงวารสารให้มีคุณภาพยิ่งขึ้นต่อไปและขอขอบคุณผู้บริหารมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ที่ให้การสนับสนุนมาโดยตลอด

  ข่าวสารประชาสัมพันธ์
  วารสารการวิจัยการบริหารการพัฒนา ปี 8 เล่ม 2 วารสารการวิจัยการบริหารการพัฒนา ปี 8 เล่ม 1 วารสารการวิจัยการบริหารการพัฒนา ปี 9 เล่ม 2

  สมาชิก/Online
  ชื่อผู้ใช้
  รหัสผ่าน

  เปิดรับสมัครนักศึกษา
  วิทยาลัยสหเวชศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา

  Coppying 2017 มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา อาคาร 31 ชั้น 3 ถนนอู่ทองนอก เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร 10300