วารสารวิจัย
วารสารวิจัย
 • วารสารการวิจัยการบริหารการพัฒนา ปี 7เล่ม 2
 • วารสารการวิจัยการบริหารการพัฒนา ปี 7เล่ม 1
 • วารสารการวิจัยการบริหารการพัฒนา ปี 6เล่ม 2
 • วารสารการวิจัยการบริหารการพัฒนา ปี 6เล่ม 1
 • วารสารการวิจัยการบริหารการพัฒนา ปี 5เล่ม 2
 • วารสารการวิจัยการบริหารการพัฒนา ปี 5เล่ม 1
 • วารสารการวิจัยการบริหารการพัฒนา ปี 4เล่ม 2
 • สวนสุนันทา
  ผู้ดูแลระบบ
  บรรณนาธิการ
  ดร.ณัฐณภรณ์เอกนราจินดาวัฒน์       มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันท
  ที่ปรึกษา

  รองศาสตราจารย์ ดร.ฤๅเดช              เกิดวิชัย               อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา
  ดร. สุดาวรรณ                                      สมใจ                      ผู้อำนวยการหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต
                                                                                                  สาขาวิชาการบริหารการพัฒนา
  กองบรรณาธิการ

  ศาสตราจารย์ ดร.สมบูรณ์                  สุขสำราญ             ราชบัณฑิตยสภา/ทางรัฐสภา
  ศาสตราจารย์ ดร.จิรโชค                    วีระสย                   ราชบัณฑิตยสภา/ทางรัฐสภา
  ศาตราจารย์ ดร.วรเดช                        จันทร์ศร                มหาวิทยาลัยขอนแก่น       
  ศาสตราจารย์ ดร.ติน                           ปรัชญพฤทธิ์        มหาวิทยาลัยรัตนบัณฑิต
  รองศาสตราจารย์ ดร.ศิรวิทย์             กุลโรจนภัทร        มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา
  รองศาสตราจารย์ ดร.เสรี                   วงษ์มณฑา            มหาวิทยาลัยพะเยา
  รองศาสตราจารย์ ดร.สุวัฒน์             วัฒนวงศ์               สถาบันรัชต์ภาคย์
  รองศาสตราจารย์ ดร.ธนสุวิทย์         ทับหิรัญรักษ์         มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา
  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ (พิเศษ) พล.ต.ท.ดร.ณรงค์ กุลนิเทศ            มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา   
  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.บัณฑิต         ผังนิรันดร์             มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา

  ผู้ช่วยบรรณาธิการ
  ดร.ชาญเดช                                          เจริญวิริยะกุล       มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา

  คณะกรรมการกลั่นกรองบทความ  (PEER REVIEW COMMITTEE)

  ศาสตราจารย์ ดร.สมบัติ                     กาญจนกิจ             มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
  ศาสตราจารย์ ดร.ทินพันธ์ นาคะตะ                ประธานสภาขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศ 
  ศาสตราจารย์ ดร.ศรีเรือน                  แก้วกังวาน            จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
  ศาสตราจารย์กิตติคุณ ดร.สุเทพ        เชาวลิต                  กรรมการสภา มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
  ศาสตราจารย์เกียรติคุณ ดร.ไพบูลย์ ช่างเรียน           ข้าราชการบำนาญ
  สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์
  รองศาสตราจารย์ ดร.พงศ์ หรดาล                   มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร
  รองศาสตราจารย์ ดร.โยธิน               แสวงดี                   มหาวิทยาลัยมหิดล
  รองศาสตราจารย์ ดร.มนตรี              พิริยะกุล                มหาวิทยาลัยรามคำแหง    
  รองศาสตราจารย์ ดร.บุญทัน            ดอกไธสง              มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
  รองศาสตราจารย์ ดร.สุพิมพ์             ศรีพันธ์วรสกุล     มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช    
  รองศาสตราจารย์ ดร.จิตราภา           กุณฑลบุตร           มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร
  รองศาสตราจารย์ ดร.วิภาวี                พิจิตบันดาล          มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
  รองศาสตราจารย์พะยอม                   วงศ์สารศรี            ข้าราชการบำนาญ
  มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต          
  รองศาสตราจารย์ ดร.วิเชียร              วิทยอุดม                มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
  รองศาสตราจารย์ ดร.อรจรีย์             ณ.ตะกั่วทุ่ง           มหาวิทยาลัยรัตนบัณฑิต   
  รองศาสตราจารย์ ดร.พนอเนื่อง สุทัศน์ ณ อยุธยา       มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา
  รองศาสตราจารย์ ดร.สิทธิ์ ธีรสรณ์                  มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
  รองศาสตราจารย์ ดร.วิทยา                ชินบุตร                  มหาวิทยาลัยรามคำแหง    
  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ปัญญา          อนันตธนาชัย       สถาบันรัชต์ภาคย์
  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ขนิษฐา         ชัยรัตนาวรรณ      มหาวิทยาลัยศรีปทุม
  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สารดา          จารุพันธ์                มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก
  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วรรณา          ศิลปะอาชา           มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช    
  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พร้อมภัค     บึงบัว                     มหาวิทยาลัยรัตนบัณฑิต
  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ภคพนธ์       ศาลาทอง               มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร
  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ประจักษ์      ปฎิทัศน์                 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้า
  พระนครเหนือ    
  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.แม่ชีกฤษณา รักษาโฉม            มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย    
  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ชรสร            สมบุญมาก            สถาบันรัชต์ภาคย์
  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เยาวภา         บัวเวช                    มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม
  ดร.สาธร                                                ทรัพย์รวงทอง      มหาวิทยาลัยราชภัฎนครสวรรค์
  พระมหา ดร.กฤษณ์ธนินต์                เดชจักรบดินทร์   วิทยาลัยสงฆ์พุทธโสธร                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  
  พระมหา ดร.สรวิชญ์                         ดวงชัย                   มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
  พระมหา ดร.เผื่อน                              เฉลิมจาน              มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
  พระมหาเสรีชน                                  พันธ์ประโคน      มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
  ดร.ญาณกร                                           โท้ประยูร              สถาบันรัชต์ภาคย์               
  ดร.ปรางค์ทิพย์                                     ยุวานนท์                มหาวิทยาลัยศรีปทุม
  ดร.ถาวร                                                ทิศทองคำ              มหาวิทยาลัยศรีปทุม          
  พ.อ.ดร.จารุพล                                    พงษ์สุริยา              กองทัพไทย         
  ดร.สุรศักดิ์                                            จีรวัสตร์มงคล      มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยลงกรณ์
  ดร.วราภรณ์                                          ทรัพย์รวงทอง      มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี           
  ดร.กรเอก                                              กาญจนาโภคิน     สถาบันรัชต์ภาคย์
  ดร.นารา                                                กิตติเมธากุล          มหาวิทยาลัยขอนแก่น วิทยาเขตหนองคาย  
  ดร.สนชัย                                              ใจเย็น                     มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี
  ดร.สุรมน                                              ไทยเกษม              มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนคริน
  ดร.ณัฎฐพัชร                                        มณีโรจน์               มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
  ดร.กาญจน์                                            คุ้มทรัพย์               มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์        
  ดร.ธีรยุทธ์                                             อุดมพร                  มหาวิทยาลัยวงษ์ชวลิตกุล
  ดร.เศรษฐวัสภุ์                                     พรมสิทธิ์               มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
  ดร.สิทธิพงศ์                                         บุญผดุง                  มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา
  ดร.วินัย                                                  ชุ่มชื่น                    มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง
  ดร.ศิริชัย                                               ศิริกุล                      มหาวิทยาลัยเอเชียอาคเนย์               
  ดร.พูลศักดิ์                                            โกสิยวัฒน์            มหาวิทยาลัยเอเชียอาคเนย์
  สมาชิก/Online
  ชื่อผู้ใช้
  รหัสผ่าน

  สวนสุนันทา
  ข่าวสารประชาสัมพันธ์
 • การประชุมสวนสุนันทาวิชาการระดับชาติ
 • สถาบันวิจัยฯ จัดหนัก ต้นเดือนพฤษภาคม
 • สถาบันวิจัยและพัฒนาขอความอนุเคราะห์
 • วารสารวิจัย
  มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา
  วารสารการวิจัยการบริหารการพัฒนา

  Coppying 2017 มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา อาคาร 31 ชั้น 3 ถนนอู่ทองนอก เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร 10300